Tuesday, January 25, 2011

Chiều Không Em - thơ Nhất Uyên - nhạc Đào Nguyên, tiếng hát Vĩnh Thanh Thảo

No comments:

Post a Comment