Monday, January 20, 2014

Vĩnh Thanh Thảo trình bày "Chung Tình", nhạc và lời Đào Nguyên, tại nhà hàng TA, Milpitas, California, November 13th, 2010

No comments:

Post a Comment